JESTEŚ W: OFERTA >> NABÓR DO PRZEDSZKOLA

REKRUTACJA 2021/2022

 

UMOWA DO POBRANIA:

 

KLIKNIJ: UMOWA o świadczenie usług przedszkola 2021-2022

 

Organ Prowadzący Dawid Stegliński ogłasza nabór do Publicznego Przedszkola nr 5 w Aleksandrowie Łódzkim na rok szkolny 2021/2022.

 

Szanowni Państwo, rodzice/prawni opiekunowie,

Dzieci kontynuujące edukację przedszkolną w dotychczasowym przedszkolu nie biorą udziału w rekrutacji. Rodzice składają jedynie „Deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2021/2022″, w terminie od 1  do 19 marca 2021r., w przedszkolu do którego dziecko uczęszcza. Deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego otrzymają Państwo w placówce.

Nabór na wolne miejsca w przedszkolu rozpocznie się 29 marca 2021 o godz. 8.00 i potrwa do 16 kwietnia 2021 do godz. 16.00

Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest na wniosek rodzica/prawnego opiekuna. Formularz Wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola na rok szkolny 2021/22 dostępny jest w placówkach oraz na stronie internetowej (link poniżej). Rodzice mają możliwość wyboru trzech placówek wg preferencji.

Wypełniony wniosek wraz z dokumentami i oświadczeniami potwierdzającymi spełnienie kryteriów rodzice składają w każdym z trzech wybranych placówek.
Poniżej oraz w komunikatach wywieszonych w każdym publicznym przedszkolu w Aleksandrowie Łódzkim, opisane zostały ogólne zasady rekrutacji, terminy oraz kryteria brane pod uwagę w tegorocznym postępowaniu rekrutacyjnym.

DO POBRANIA: HARMONOGRAM I KRYTERIA NABORU

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO PRZEDSZKOLE NR 5 NA ROK 2021/2022

Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka

Oświadczenie o wielodzietności rodziny 

Oświadczenie – podatek

 

 

 

 Zarządzenie  nr 2/2021

Organu Prowadzącego Publiczne Przedszkole nr 5 w Aleksandrowie Łódzkim

z dnia 29.01.2021

w sprawie:  harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz
postępowaniu uzupełniającym do przedszkola, a także kryteriów branych pod uwagę oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.

Na podstawie art. 154 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 ustawy z 14 grudnia 2016 r. -Prawo oświatowe (T.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 910; zm.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1378 oraz z 2021 r. poz. 4):

zarządzam, co następuje:

  • 1

W postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2021/2022 do publicznych przedszkoli i publicznych oddziałów przedszkolnych przy szkołach określa się następujące terminy:

 

Lp.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postepowaniu uzupełniającym

1.

Składanie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w danej placówce przedszkolnej

od 1 do 19 marca 2021 r.

Nie dotyczy

2.

Składanie wniosków wraz z załącznikami (oświadczeniami
i dokumentami potwierdzającymi spełnienie kryteriów).

od 29  marca do 16 kwietnia 2021 r. do godziny 16.00

od 1 do 19 czerwca 2021 r. do godziny 16.00

3.

Weryfikacja i zatwierdzanie wniosków wraz z załącznikami przez komisję rekrutacyjną (posiedzenie komisji rekrutacyjnej)

23 marca 2021 r.

28 czerwca 2021 r.

4.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych( to nie są wyniki rekrutacji)

4 maja 2021 r. do godziny 10.00

30 czerwca 2021 r. do godziny 10.00

5

Podanie do publicznej wiadomości listy przyjętych i nieprzyjętych wraz z informacją o najniższej liczbie punktów, która uprawnia do przyjęcia do przedszkola/oddziału przedszkolnego oraz liczbie wolnych miejsc, którymi placówka jeszcze dysponuje

6 maja 2021 r. do godziny 10.00

5 lipca 2021 r. do godziny 10.00

 

  • 2
  1. W postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2021/2022 do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach, zgodnie z art. 131 ust. 1-3 ustawy – Prawo oświatowe, określa się następujące kryteria ustawowe na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego:

 

Lp.

Kryterium (dokumenty potwierdzające spełnienie kryterium)

Wartość kryterium
w punktach

1.

Wielodzietność rodziny kandydata (oświadczenie)

100

2.

Niepełnosprawność kandydata (orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności).

100

3.

Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata (orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych).

100

4.

Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata (orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych).

100

5.

Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata (orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych).

100

6.

Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie (prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem).

100

7.

Objęcie kandydata pieczą zastępczą (dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wpieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej).

100

 

  1. W postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2021/2022 do Publicznego Przedszkola nr 5 przyjmuje się poniższe kryteria na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, zgodnie z uchwałą nr XXXV/336/17 Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim z dnia 16 lutego 2017 roku w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego, na wolne miejsca do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach, dla których Gmina Aleksandrów Łódzki jest organem prowadzącym:

 

Lp.

Kryterium

Dokumenty potwierdzające spełnienie kryterium

Wartość kryterium
w punktach5

1.

dziecko obojga rodziców pracujących
(w tym wykonujących pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej)
/studiujących w systemie stacjonarnym – z udokumentowanym zatrudnieniem /studiowaniem

zaświadczenie o zatrudnieniu (wykonywaniu pracy na podstawie umowy cywilnoprawnej) lub zaświadczenie uczelni, wydane nie wcześniej niż miesiąc przed złożeniem wniosku;

4

2.

dziecko zgłaszane na pobyt dłuższy niż 5 godzin dziennie

deklaracja rodzica/rodziców o długości dziennego pobytu dziecka w przedszkolu we wniosku składanym podczas rekrutacji;

2

3.

dziecko, którego rodzice/ rodzic samotnie wychowujący dziecko rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych jako mieszkaniec Gminy Aleksandrów Łódzki

oświadczenie o rozliczaniu podatku dochodowego od osób fizycznych jako mieszkaniec Gminy Aleksandrów

3

4.

rodzeństwo dziecka kontynuującego wychowanie przedszkolne w przedszkolu pierwszego wyboru

oświadczenie/deklaracja rodziców we wniosku składanym podczas rekrutacji o uczęszczaniu do przedszkola pierwszego wyboru rodzeństwa dziecka, którego wniosek dotyczy

1

 

  • 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Publicznego Przedszkola nr 5

 

  • 4

Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości przez ogłoszenie:

  • Na tablicy informacyjnej w Przedszkolu
  • Na stronie internetowej Przedszkola