JESTEŚ W: OFERTA >> NABÓR DO PRZEDSZKOLA

REKRUTACJA 2023/2024

 

 

ZASADY NABORU do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych na rok szkolny  2023/2024: 

Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest na wniosek rodzica/prawnego opiekuna

Dzieci kontynuujące edukację przedszkolną w dotychczasowym przedszkolu, nie biorą udziału w rekrutacji. Rodzice składają elektronicznie „Deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2023/2024″, w przedszkolu, do którego dziecko uczęszcza w terminie od 1 do 10 marca 2023r.

Niezłożenie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2023/2024 w wyżej wymienionym terminie, oznacza rezygnację z miejsca w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole, do którego dziecko obecnie uczęszcza.   

Rekrutacja prowadzona jest wyłącznie dla kandydatów zamieszkałych na terenie Gminy Aleksandrów Łódzki 3-6 letnich (urodzonych w latach 2020-2017) oraz z odroczonym obowiązkiem szkolnym. 

Formularz „Wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego na rok szkolny 2023/2024” wraz z załącznikami (oświadczeniami i dokumentami potwierdzającymi spełnienie kryteriów )rodzice składają elektronicznie od 13 marca do 31 marca 2023 r. do godziny 16.00.  

Zamieszkanie sprawdza się z wykazem z ewidencji ludności oraz pierwszą stroną zeznania podatkowego PIT za rok poprzedzający złożenie wniosku lub kopią zgłoszenia aktualizującego osoby fizycznej będącej płatnikiem ZAP-3. 

Dzieci urodzone w 2021 r. nie biorą udziału w rekrutacji. Rodzice mogą ubiegać się o przyjęcie do przedszkola dopiero po ukończeniu przez dziecko 2,5 lat, jeżeli wybrane przez rodziców przedszkole będzie nadal dysponowało wolnymi miejscami (już po zakończeniu postępowania uzupełniającego).  

Szczegółowe terminy postępowania rekrutacyjnego określono w harmonogramie (załącznik-harmonogram).  

Rekrutacja elektroniczna do przedszkoli/ oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych odbywać się będzie poprzez stronę internetową https://aleksandrowlodzki.rekrutacje.edu.pl 

O przyjęciu dziecka nie decyduje kolejność zgłoszeń.  

Wniosek można złożyć do maksymalnie 3 placówek wychowania przedszkolnego.  

Rodzice: 

– wypełniają wniosek o przyjęcie dziecka w elektronicznym systemie , dołączają skany podpisanych dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów, oboje podpisują wniosek za pomocą profilu zaufanego lub podpisu kwalifikowanego i zatwierdzają wysłanie wniosku poprzez system.  

LUB 

– wypełniają wniosek o przyjęcie dziecka w elektronicznym systemie, drukują  wypełniony wiosek, podpisują go  i składają wraz z załącznikami w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru (wyłącznie w przypadku braku profilu zaufanego lub podpisu kwalifikowanego u obojga rodziców). 

– w przypadku braku możliwości korzystania z komputera z dostępem do Internetu rodzice zgłaszają się do przedszkola/oddziału przedszkolnego pierwszego wyboru, upoważniony pracownik wprowadza dane dziecka do systemu, drukuje wniosek i rodzice podpisują, składając jednocześnie wymagane załączniki .  

Podpisy obojga rodziców są potwierdzeniem zgodności informacji zawartych we wniosku ze stanem faktycznym i są bezwzględnie wymagane.  

Wniosek o przyjęcie dziecka rozpatruje komisja rekrutacyjna w każdej placówce wychowania przedszkolnego. Przewodniczący komisji może żądać od rodziców / prawnych opiekunów przedstawienia dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach (przewodniczący wyznacza termin przedstawienia dokumentów), lub może zwrócić się do Burmistrza o potwierdzenie okoliczności zawartych w oświadczeniach.  

W tym celu Burmistrz korzysta z informacji, do których ma dostęp z urzędu, może wystąpić do instytucji publicznych o udzielenie informacji o okolicznościach zawartych w oświadczeniach, może zlecić przeprowadzenie wywiadu, aby zweryfikować oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka.  

W przypadku braku potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniu, komisja rekrutacyjna, rozpatrując wniosek, nie uwzględnia kryterium, które nie zostało potwierdzone.  

Na podstawie spełnianych przez kandydata kryteriów kwalifikacyjnych komisja ustala kolejność przyjęć. Na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę kryteria ustawowe.  

Wszystkie kryteria ustawowe są równoważne, dla potrzeb rekrutacji każdemu z tych kryteriów nadano wartość 100 pkt.  

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po jego zakończeniu przedszkole/oddział przedszkolny w szkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie brane są pod uwagę kryteria lokalne, określone w uchwale nr XLVI/345/21 Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego, na wolne miejsca do publicznych przedszkoli  i oddziałów przedszkolnych przy szkołach, dla których Gmina Aleksandrów Łódzki jest organem prowadzącym (załącznik kryteria) 

Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego przedszkole/oddział przedszkolny w szkole podstawowej nadal dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor przedszkola/szkoły przeprowadza postępowanie uzupełniające w terminach określonych w harmonogramie. 

Zarządzenie w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacynym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkola, a także kryteriów branych pod uwagę oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.

Lp.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postepowaniu uzupełniającym

1.

Składanie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w danej placówce przedszkolnej

od 1 do 10 marca 2023 r. do godz. 16:00

Nie dotyczy

2.

Składanie wniosków wraz z załącznikami (oświadczeniami
i dokumentami potwierdzającymi spełnienie kryteriów).

od 13 do 31 marca 2023 r. do godziny 16.00

od 29 maja do 12 czerwca 2023 r. do godziny 16.00

3.

Weryfikacja i zatwierdzanie wniosków wraz z załącznikami przez komisję rekrutacyjną (posiedzenie komisji rekrutacyjnej)

14 kwietnia 2023 r.

27 czerwca 2023 r.

4.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych( to nie są wyniki rekrutacji)

18 kwietnia 2023 r. do godziny 10.00

30 czerwca 2023 r. do godziny 10.00

5

Potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do przedszkola przez rodziców/prawnych opiekunów

18-23 kwietnia 2023 r.

3-7 lipca 2023 r.

6

Podanie do publicznej wiadomości listy przyjętych i nieprzyjętych wraz z informacją o najniższej liczbie punktów, która uprawnia do przyjęcia do przedszkola/oddziału przedszkolnego oraz liczbie wolnych miejsc, którymi placówka jeszcze dysponuje

25 kwietnia 2023 r. do godziny 10.00

10 lipca 2023 r. do godziny 10.00

 

Lp.

Kryterium (dokumenty potwierdzające spełnienie kryterium)

Wartość kryterium
w punktach

1.

Wielodzietność rodziny kandydata (oświadczenie)

100

2.

Niepełnosprawność kandydata (orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności).

100

3.

Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata (orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych).

100

4.

Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata (orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych).

100

5.

Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata (orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych).

100

6.

Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie (prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem).

100

7.

Objęcie kandydata pieczą zastępczą (dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wpieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej).

100

Lp.

Kryterium

Liczba punktów

Dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryteriów

1.

dziecko rodziców zamieszkałych na terenie Gminy Aleksandrów Łódzki i rozliczających podatek dochodowy na rzecz Gminy Aleksandrów Łódzki

50 – w przypadku obojga rodziców/prawnych opiekunów

25- w przypadku jednego z rodziców/prawnych opiekunów

kopia pierwszej strony zeznania podatkowego PIT za rok poprzedzający złożenie wniosku lub kopia zgłoszenia aktualizującego osoby fizycznej będącej podatnikiem ZAP-3

2.

dziecko obojga rodziców pracujących (w tym wykonujących pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej)/studiujących w systemie stacjonarnym

20 – w przypadku obojga rodziców/prawnych opiekunów

10- w przypadku jednego z rodziców/prawnych opiekunów

zaświadczenie o zatrudnieniu (wykonywaniu pracy na podstawie umowy cywilnoprawnej) lub zaświadczenie uczelni, wydane nie wcześniej niż miesiąc przed złożeniem wniosku

3.

rodzeństwo dziecka kontynuującego wychowanie przedszkolne w przedszkolu pierwszego wyboru

10

oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów o uczęszczaniu drugiego dziecka do przedszkola pierwszego wyboru

4.

dochód na osobę w rodzinie dziecka

Od 0 do 1, przy czym:

− 1 pkt. – w przypadku dochodu niższego lub równego 100% kwoty, o której mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 111 z późn. zm.)

 

− poniżej 1 pkt. w ujęciu dziesiętnym – w przypadku dochodu w wysokości przekraczającej 100% kwoty, o której mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 111 z późn. zm.) – liczbę punktów oblicza się dzieląc tę kwotę przez dochód na osobę w rodzinie dziecka.

oświadczenie o wysokości dochodu na osobę w rodzinie, liczbie osób w rodzinie oraz wysokości dochodu w rodzinie będącej podstawą obliczenia wysokości dochodu na osobę w rodzinie dziecka