JESTEŚ W: OFERTA >> RAMOWY ROZKŁAD DNIA

PODSTAWA PROGRAMOWA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO  W NASZYM PRZEDSZKOLU REALIZOWANA JEST W GODZINACH OD 8.00  DO 13.00

7:00 – 8:00

 • schodzenie się dzieci,
 • stwarzanie warunków do zabaw odpowiadających zainteresowaniom dziecięcym.

8:00 – 8:45

 • zabawy indywidualne i w grupach,
 • korzystanie z gier i układanek stolikowych,
 • zabawy zorganizowane w kole lub przy muzyce,
 • prace porządkowe w sali,
 • zabawy według zainteresowań z uwzględnieniem rozwoju procesów poznawczych,
 • ćwiczenia poranne.

8:45 – 09:00

 • przygotowanie do śniadania – wdrażanie i przyswajanie nawyków higienicznych – opanowanie umiejętności mycia rąk,
 • czynności samoobsługowe,

9:00 – 09:30

 • doskonalenie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłku,
 • kulturalne zachowanie się przy stole.

9.30 – 10.15

dzieci młodsze

 

 9:30 – 11:00

dzieci starsze

Zajęcia edukacyjne w sali lub na powietrzu prowadzone w/g planów miesięcznych opracowanych przez nauczycielki dla poszczególnych grup w oparciu o podstawę programową – uwzględniające podział na grupy wiekowe w/g 15 obszarów edukacyjnych:

 1. Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dorosłymi i dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i w sytuacjach zadaniowych.
 2. Kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych. Wdrażanie dzieci do utrzymywania ładu i porządku.
 3. Wspomaganie rozwoju mowy dzieci.
 4. Wspieranie dzieci w rozwoju czynności intelektualnych, które stosują w poznawaniu i rozumieniu siebie i swojego otoczenia.
 5. Wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci.
 6. Wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych.
 7. Wychowanie przez sztukę – dziecko widzem i aktorem.
 8. Wychowanie przez sztukę – muzyka i śpiew, pląsy i taniec.
 9. Wychowanie przez sztukę – różne formy plastyczne.
 10. Wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci poprzez zabawy konstrukcyjne, budzenie zainteresowań technicznych.
 11. Pomaganie dzieciom w rozumieniu istoty zjawisk atmosferycznych i unikaniu zagrożeń.
 12. Wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt.
 13. Wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją matematyczną.
 14. Kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania.
 15. Wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne.

10.15 – 11.00

dzieci młodsze

 

11:00 – 12: 30

dzieci starsze

Przygotowania do wyjścia na dwór:

 • ubieranie się dzieci – wdrażanie do samodzielnego przebierania się dzieci i wzajemnej pomocy – zachowanie kolejności zakładania odzieży,
 • wdrażanie do samodzielności.
 • zabawy dowolne na placu przedszkolnym,
 • zabawy dowolne na placu przedszkolnym,
 • zwracanie uwagi na bezpieczne korzystanie z urządzeń rekreacyjnych,
 • spacery, wycieczki,
 • zachowanie bezpieczeństwa,
 • przestrzeganie ustalonych zasad i norm panujących w grupie

w zależności od pogody zabawy dowolne w sali, oparte na spontanicznej aktywności dziecka i wspierające integrację.

11.00 – 11.30

Dzieci młodsze  –  Przygotowanie dzieci do obiadu:

 • wdrażanie dzieci do samoobsługi,
 • wyrabianie umiejętności prawidłowego korzystania z urządzeń sanitarnych

11.30 – 12.00

dzieci młodsze

Obiad dzieci młodsze

 • odpoczynek poobiedni,
 • słuchanie bajek relaksacyjnych,

12.00 – 14.30

dzieci młodsze

 • przygotowanie do leżakowania
 • leżakowanie

12.30 – 13.00

dzieci starsze

Dzieci starsze  obiad –  Przygotowanie dzieci do obiadu:

 • wdrażanie dzieci do samoobsługi,
 • praca nad prawidłowym posługiwaniem się łyżką i widelcem,
 • zwrócenie uwagi na dokładne żucie pokarmów oraz przezwyciężanie niechęci do niektórych potraw,
 • dbanie o utrzymanie czystości na stolikach.
 • wyrabianie umiejętności prawidłowego korzystania z urządzeń sanitarnych

13.00 – 14.30

dzieci starsze

Realizacja propozycji dzieci i nauczycielki:

 • w zależności od pogody zabawy dowolne w sali lub na powietrzu,
 • zabawy według inicjatywy dzieci, w kącikach tematycznych.
 • praca z zespołem dzieci lub indywidualna o charakterze obserwacyjnym, stymulująco – kompensacyjnym i wychowawczym,
 • zajęcia specjalistyczne,

14:30 -15:00

Podwieczorek – przygotowanie do podwieczorku

 • wdrażanie dzieci do samoobsługi,

15:00- :17:00

 • zabawy w/g inicjatywy dzieci, w kącikach tematycznych,
 • prace porządkowe.