REKRUTACJA

Drodzy Rodzice,

Rekrutacja do naszego żłobka trwa przez cały rok. 

Serdecznie zapraszamy do kontaktu telefonicznego pod numerem 668373401.

Odpowiemy na wszystkie nurtujące Państwa pytania i z chęcią opowiemy o życiu żłobka. 

 

Opłaty za Żłobek:

CZESNE:

650 zł* dla dzieci zameldowanych na terenie gminy Aleksandrów Łódzki
(*czesne wynosi 1100 zł przy czym dzieci z gminy Aleksandrów Łódzki korzystają z dotacji celowej w wysokości 450 zł)

1100 zł dla dzieci spoza gminy Aleksandrów Łódzki 

WYŻYWIENIE 15 zł /dziennie

WPISOWE 350 zł (jednorazowa wpłata)

 

OPIEKA NAD DZIEĆMI W RAMACH PROJEKTU „Utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w Aleksandrowie Łódzkim” REALIZAOWANA BYŁA W OKRESIE 01.01.2019 – 31.08.2020

Żłobek w ramach realizowanego projektu pt. „Utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w Aleksandrowie Łódzkim” organizuje opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 dla osób spełniających kryteria uczestnictwa w projekcie. Do projektu mogą przystąpić osoby:

a) mieszkające w gminie Aleksandrów Łódzki

b) doświadczające trudności na rynku pracy z powodu sprawowania opieki nad dzieckiem w wieku do lat 3 – w tym zagrożone utrata pracy oraz nieaktywne zawodowo,

c) posiadające w dniu przystąpienia do projektu/dniu uzyskania wsparcia status osoby bezrobotnej, biernej zawodowo albo pracującej.

Opieka nad dziećmi w ramach projektu realizowana będzie w okresie od 01.01.2019 do 30.06.2020r. W okresie realizacji projektu monitorowane będzie sytuacja uczestnika na rynku pracy – uczestnik zobowiązany będzie do dostarczenia dokumentu potwierdzającego swój status na rynku pracy. W projekcie przewidziano 26 miejsc opieki nad dziećmi uczestników projektu.

Rekrutacja do projektu prowadzona będzie w sposób ciągły w okresie trwania projektu, przy czym pierwszy etap rekrutacji zakończy się 17.12.2018r.

Na podstawie złożonego w Żłobku formularza rekrutacyjnego (dostępny w dołączonym pliku) stworzona będzie lista osób przyjętych do projektu, według liczby uzyskanych punktów, a w przypadku równej liczby punktów decydujące będzie kryterium kolejności zgłoszeń. Kryteria rekrutacji zakładają pierwszeństwo dla osób z rodzin, u których poziom dochodów na osobę w rodzinie jest niższy od progu uprawniającego do zasiłku socjalnego (<528 zł/osobę). W przypadku większej ilości zgłoszeń niż liczba dostępnych miejsc tworzona będzie lista rezerwowa, a gdyby liczba zgłoszeń była mniejsza niż liczba dostępnych miejsc, od 18.12.2018 kolejne osoby będą przyjmowane do projektu zgodnie z kolejnością zgłoszeń.

Formularz rekrutacyjny można składać bezpośrednio w siedzibie Żłobka, przesłać dokument pocztą na adres żłobka albo przesłać skan podpisanego formularza mailem na adres d.steglinski@gmail.com

Na formularzu odnotowywana jest data i godzina wpłynięcia do Żłobka. W przypadku zgłoszenia droga mailową liczy się data i godzina otrzymania maila (widoczne na wydruku wiadomości), przy czym warunkiem uznania zgłoszenia jest dostarczenie do Żłobka oryginalnego formularza w terminie 5 dni roboczych od dnia wysłania maila. Uczestnicy będą informowani telefonicznie/mailowo o przyjęciu do projektu i o terminie zebrania organizacyjnego, na którym będą podpisywane umowy o opiekę nad dziećmi, deklaracja przystąpienia do projektu, oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz ewentualne inne dokumenty rekrutacyjne. Osoby przystępujące do projektu zobowiązane są do przedstawienia dokumentu potwierdzającego status na rynku pracy

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

ŻŁOBEK